✨😘เกษตรแม่ทา ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรและบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565🥰✨


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ร่วมแสดงความยินดี กับบุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรและบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการเกษตรเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรและบุคคลดีเด่น โดยบุคลากรของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทารวมทั้งสถาบันเกษตรกรและบุคคลดีเด่นจากอำเภอแม่ทา ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

🔷ประเภทบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด

❤️ประเภทเกษตรตำบลดีเด่น

🔸นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ (นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับแทน)

🔷ประเภทเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

❤️ประเภทเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน

🔸นายชนัสถา ชัยเจริญ ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

❤️ประเภทเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

🔸นางสาวศิริลักษณ์ ตาลป่า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

❤️ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น

🔸กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

❤️ประเภทศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565

🔸ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

❤️ประเภทวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี2565

🔸วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินสด 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ