งานจิตอาสาอำเภอแม่ทา


อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาดังนี้

  1. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  2. ภารกิจ: จิตอาสาพัฒนา
  3. วัน เวลา: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
  4. สถานที่: สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  5. รายละเอียด: นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้ นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอำเภอ หน. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมประกอบไปด้วย การกำจัดผักตบชวา บริเวณลำน้ำทา
    การปลูกดอกไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
  6. ผลการปฏิบัติ: ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย