ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ทา (ศปก.อ.แม่ทา) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ครั้งที่ 10/2563


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้นางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ทา (ศปก.อ.แม่ทา) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา/ผอ.ศปก.อ.แม่ทา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา ชั้น 2 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน