ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 4/2563


วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น.  สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดย นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอ
แม่ทา มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการช่วยเหลือฯ และผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งหมด 20 คน 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทากาศเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา