ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2564


วันที่ 16 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้นางสาวสรินทร์  ตันเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน