เกษตรแม่ทา ร่วมการอบรมหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช หัวข้อ “การวินิจฉัยศัตรูมะพร้าว”