เกษตรแม่ทา สนับสนุนต้นกล้าผัก พร้อมแนะนำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง แก่กลุ่มเกษตรผสมผสานตำบลทาทุ่งหลวง