เกษตรแม่ทา เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุทัยวรรณ ศิริพล เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ธกส. จัดโดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับเกียรติจากนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิทยากรนักวิจัยเจ้าของ HandySense จาก NECTEC และจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยนาท จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง Smart Farmer ศูนย์เกษตรอินทรีย์ท่าดินดำ เครือข่าย ศพก. อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายโครงการ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อำเภอแม่ทาต่อไป