เกษตรแม่ทา เข้าร่วมการ อบรม หลักสูตร “เทคนิคการสรุปและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 9


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสรุปและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 9” โดยนางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั้งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 60 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ โดยอาจารย์จุลชัย จุลเจือ แนวคิดและหลักการการสรุปประเด็น หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ และสรุปเทคนิคการสรุปประเด็นและการนำเสนอ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป