เกษตรแม่ทา ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำ ในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน


วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ แก้วหล้า เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอแม่ทาและคณะกรรมการ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน โดยได้รับความรู้จากวิทยากร คุณพัชญ์ธน วิกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูนชุดใหม่ โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน