เกษตรแม่ทา ร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ ผู้แทนศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วม มีการติดตามงานโครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน