เกษตรแม่ทา เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สิงหาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุน เกษตรอำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีการติดตามงานโครงการต่างๆ การเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน