เกษตรแม่ทา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.แปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดลำพูน


วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 นางอุทัยวรรณ สมหนุนเกษตรอำเภอแม่ทา มอบหมายให้ นายศุภชัย ใจยอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ ปันสุรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ น่วมกับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่อำเภอแม่ทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนงาน และร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีนายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ ประธาน ศพก.และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอเข้าร่วม ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน